Lysande ord och litteraturkurser 

Faktaruta 

  • Fyra litteraturkurser för åk 3-4, 5-6, 7-9 samt andra stadiet 
  • 8 fängslande böcker i varje kurs per läsår 
  • När- eller distanssamtal enligt val 
  • En läsande och skrivande gemenskap 
  • Del av projektet Lysande ord 
  • Deltagaravgift max 80€/läsår 
  • Anmälan: https://sydkusten.eepos.fi
  • Fortlöpande anmälan, välkommen med! 

 
Bakgrund 

Föreningen för ordkonstundervisning i Finland koordinerar det nationella läsfrämjande projektet Lysande ord, där sju ordkonstskolor verkställer lokala ordkonstprojekt för olika målgrupper. Lysande ord finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Sydkustens ordkonstskola deltar i Lysande ord med litteraturkurser för barn och unga i olika åldrar. Läs mera om Lysande ord här! 

Liksom andra tidigare mätningar visar även den senaste PIRLS-undersökningen att de barn som läser skönlitteratur på fritiden presterar avsevärt bättre i läsfärdighet än barn som inte läser skönlitteratur på fritiden. Det är därför synnerligen viktigt att uppmuntra och stödja barnen att upprätthålla och utveckla sitt läsintresse samt etablera läsning som en viktig och meningsfull fritidssysselsättning. 

Forskning visar att läsförståelsen för en text kraftigt ökar och fördjupas av textsamtal. Detta gäller såväl innehåll som rent språkligt både på en lexikal och en strukturell nivå. Samtidigt utvecklas deltagarnas förmåga att behandla texter analytiskt med hjälp av ett metaspråk och de tränar i att reflektera över både karaktärer, handling och social miljö ur psykologiska och etiska perspektiv. 

Sammanhang och gemenskap stärker läsintresset

Målsättningen med Sydkustens ordkonstskolas litteraturkurser är att erbjuda ett sammanhang för läsande barn och unga, där de kan träffa andra likasinnade och främja sitt läsintresse. Traditionellt har läsande setts som en ensam hobby, vilket även kan vara en bidragande faktor till att läsning som hobby dalat i popularitet. Även om det finns olika nätforum och Booktok, så ersätter anonyma sociala medier ändå inte genuina möten och personliga samtal kring läsning. Samtidigt blir litteraturcyklerna allt snabbare och snävare, barn och unga har svårt att hitta litteratur utanför de mest hajpade verken och att lära känna den litterära kanon som finns i deras kulturella sfär.  

Det är uttryckligen klassisk barn- och ungdomslitteratur (och klassisk vuxenlitteratur) som ordkonstskolan fokuserar på. En stor del av den litteratur som barn och unga läser idag är språkligt och stilistiskt tillrättalagd. Få verk vågar utmana läsaren och det tas ofta för givet att barnet sätter bort boken om innehållet inte är tillräckligt lättillgängligt. Barn och unga har därmed ofta en snäv läsrepertoar och behöver mycket uppmuntran och stöd för att ta sig an litteratur utanför huvudfåran. Det kan vara svårt att på egen hand hitta och läsa klassisk barn- och ungdomslitteratur eftersom den både språkligt och tempomässigt kan kännas främmande.  

Allt detta bidrar till ett växande behov av få hjälp med att upptäcka olika författarskap, träffas för att dela läsupplevelser och spegla sina reflektioner i varandras läsning. Tack vare litteraturkurserna vidgas och fördjupas deltagarnas läsintresse och läsuthållighet. 

Det viktigaste med litteraturkurserna är ändå läsglädjen! Att klara av en allt bredare repertoar av texter, kunna se kopplingar och mönster texter emellan samt relatera sitt eget skapande stärker barns och ungas läsaridentitet och befäster deras position som läsande individer. Att få dela sin läsupplevelse med jämnåriga och lära känna läsintresserade barn och unga runtom i Svenskfinland gör också läsningen mer meningsfull. 

Sydkustens ordkonstskolas litteraturkurser 

Sydkustens ordkonstskola erbjuder fyra olika litteraturkurser för barn och unga i åldern 9–20 år. Varje kurs består av åtta romaner som valts av på grund av litterära meriter, genre samt med beaktande av tillgänglighet. Vid valet av titlarna har även deltagarönskemål beaktats, i synnerhet vid valet av romaner för de äldsta eleverna. 

Deltagarna får naturligtvis välja att delta i en annan målgrupps litteraturkurs om de känner att den målgruppen är bättre lämpad deras läsvana och –intresse. På samma sätt är det inte heller begränsat i hur många nivåers litteraturkurser man kan delta. En del ivriga och motiverade deltagare väljer att delta i flera parallella litteraturkurser då de trivs så bra och njuter så mycket av att få vara en del av ett läsande sammanhang tillsammans med andra barn och unga som delar deras passion för läsning. 

Stöttning och uppmuntran underlättar läsprocessen

Verken introduceras först för deltagarna samt för deras vårdnadshavare. Att även ta med familjerna i läsningen synliggör aktiviteten och stärker deltagarnas intresse för läsningen. Samtidigt ger det även vårdnadshavarna en möjlighet att delta i läsningen genom att bidra med egna läsupplevelser eller samtal kring romanerna. Deltagarna har ungefär en månad på sig att läsa verket och under denna tid uppmuntrar ordkonstläraren deltagarna vidare med peppande whatsapp-meddelanden och genom att kontinuerligt dela sin läsprocess med deltagarna. Denna stöttning är viktig för att deltagarna ska känna sig trygga med att ta sig an verk som eventuellt först kan kännas som en utmaning. Att läsa texter som ligger aningen ovanför läsarens etablerade läsförmåga innehåller en dubbel belöning, dels ökar den läsarens läsflyt och dels stärker den läsarens självförtroende som läsare, då hen lyckats med utmaningen. 

Varje verk har en alternativ när- eller distansträff som deltagarna kan välja mellan. Närträffarna arrangeras på Ode i Helsingfors och distansträffarna via zoom. Litteratursamtalen fokuserar på deltagarnas läsupplevelser, frågor kring texterna samt reflektioner som uppstått under och efter läsningen. Naturligtvis kontextualiserar ordkonstläraren både verket och författarskapet tematiskt, historiskt och stilistiskt och hjälper deltagarna upptäcka paralleller och släktskap med övriga verk som deltagarna känner till, har läst eller är aktuella just nu. På det sättet blir litteratursamtalen även en bro till ytterligare läsning. 

Texter skapas i mötet med läsaren

I litteratursamtalen betonas det att texten skapas i mötet med läsaren. Många olika läsningar är möjliga och det är speciellt intressant då man får ta del av någon annan läsares helt avvikande läsupplevelse. Den estetiska läsningen står i fokus, ordkonstläraren är inte ute efter att kontrollera läsningen eller bedöma hur noggrant deltagaren har lagt märke till någon viss information i texten. I stället reflekterar deltagarna tillsammans till exempel över olika teman, karaktärernas handlingar utgående ifrån deras position och vilka attityder eller värderingar man kan läsa mellan raderna. 

Deltagarna i litteraturkurserna är ofta ordkonstelever och andra skrivande individer. Boksamtalen stödjer och inspirerar deltagarna vidare i sitt eget skapande. Teman och frågeställningar som finns i litteraturkursböckerna återfinns i deltagarnas egna texter, de lånar och provar modigt på stilmedel och litterära effekter de stött på i verken och miljöer samt karaktärerna ger upphov till nya, egna litterära tolkningar. 

Litteraturkurserna är öppna för alla intresserade, både för Sydkustens ordkonstskolas egna elever men även för övriga intresserade runtom i Finland.  

Deltagaravgiften är max 80 €/läsår. Anmälningar sydkusten.eepos.fi  

Man kan hoppa på litteraturkursen när som helst, varje bok är en ny möjlighet! 

Välkommen med!
 

Nedan ser du schemat för litteraturkurserna: